Các phân nhánh

Phân nhánh WebExpress là gì?

Không phải tất cả các website thuộc nền tảng WebExpress đều có cùng số lượng các loại trang, phân hệ, chức năng và tính năng. Chúng phụ thuộc vào mẫu giao diện mà website đang sử dụng, các plugin đã được cài đặt, và cuối cùng quan trọng nhất là thể loại website: Website bán hàng, Website doanh nghiệp, Website doanh nghiệp kết hợp bán hàng, Website Landing Page,Website tin tức.

Mỗi thể loại website đều có các đặc trưng riêng, chính vì thế, nền tảng WebExpress được chia thành các phân nhánh tương ứng với mỗi thể loại website, với các loại trang, phân hệ, chức năng và tính năng khác nhau.

Các phân nhánh WebExpress

Phía giao diện dành cho khách xem website (Visitor UI)

 • Các loại trang tĩnh:
Trang chủ Trang giới thiệu Trang liên hệ Trang danh mục sản phẩm (bán hàng) tổng hợp Trang danh mục sản phẩm (giới thiệu) tổng hợp Trang tổng hợp bảng giá Trang tổng hợp dự án tiêu biểu Trang giỏ hàng & checkout Trang thông tin tài khoản Trang danh mục blog tổng hợp Trang danh sách tin tuyển dụng Trang tĩnh custom

 • Các loại trang động:
Trang danh mục sản phẩm (bán hàng) Trang chi tiết sản phẩm (bán hàng) Trang danh mục sản phẩm (giới thiệu) Trang chi tiết sản phẩm (giới thiệu) Trang chi tiết dự án tiêu biểu Trang chi tiết bảng giá Trang danh mục blog Trang chi tiết blog Trang tùy chỉnh
 • Các chức năng dành cho Visitor (Khách xem website):
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng Đặt hàng Gửi thư liên hệ Comment Đánh giá Đăng ký & hủy đăng ký nhận thông báo Tạo tài khoản Đăng nhập (thông thường) Đăng nhập bằng facebook Xem thông tin tài khoản & lịch sử đặt hàng Thay đổi thông tin tài khoản

Phía quản trị CMS (Admin UI)

 • Phân hệ cơ bản: 
Bảng điều khiển Quản lý giao diện Nhóm phân hệ cài đặt Quản lý Trang tĩnh Quản lý trang tùy chỉnh Nhóm phân hệ kinh doanh bán hàng Nhóm phân hệ kinh doanh giới thiệu Quản lý blog Quản lý tin tuyển dụng Quản lý đơn đặt hàng Quản lý comment Quản lý đánh giá Quản lý file Quản lý Tag Quản lý Web Push Notification Quản lý User Quản lý lịch sử hoạt động Khôi phục dữ liệu Nhóm phân hệ hỗ trợ

Phía giao diện dành cho khách xem website (Visitor UI)

 • Các loại trang tĩnh:
Trang chủ Trang giới thiệu Trang liên hệ Trang danh mục sản phẩm (bán hàng) tổng hợp Trang danh mục sản phẩm (giới thiệu) tổng hợp Trang tổng hợp bảng giá Trang tổng hợp dự án tiêu biểu Trang giỏ hàng & checkout Trang thông tin tài khoản Trang danh mục blog tổng hợp Trang danh sách tin tuyển dụng Trang tĩnh custom

 • Các loại trang động:
Trang danh mục sản phẩm (bán hàng) Trang chi tiết sản phẩm (bán hàng) Trang danh mục sản phẩm (giới thiệu) Trang chi tiết sản phẩm (giới thiệu) Trang chi tiết dự án tiêu biểu Trang chi tiết bảng giá Trang danh mục blog Trang chi tiết blog Trang tùy chỉnh
 • Các chức năng dành cho Visitor (Khách xem website):
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng Đặt hàng Gửi thư liên hệ Comment Đánh giá Đăng ký & hủy đăng ký nhận thông báo Tạo tài khoản Đăng nhập (thông thường) Đăng nhập bằng facebook Xem thông tin tài khoản & lịch sử đặt hàng Thay đổi thông tin tài khoản

Phía quản trị CMS (Admin UI)

 • Phân hệ cơ bản: 
Bảng điều khiển Quản lý giao diện Nhóm phân hệ cài đặt Quản lý Trang tĩnh Quản lý trang tùy chỉnh Nhóm phân hệ kinh doanh bán hàng Nhóm phân hệ kinh doanh giới thiệu Quản lý blog Quản lý tin tuyển dụng Quản lý đơn đặt hàng Quản lý comment Quản lý đánh giá Quản lý file Quản lý Tag Quản lý Web Push Notification Quản lý User Quản lý lịch sử hoạt động Khôi phục dữ liệu Nhóm phân hệ hỗ trợ

Phía giao diện dành cho khách xem website (Visitor UI)

 • Các loại trang tĩnh:
Trang chủ Trang giới thiệu Trang liên hệ Trang danh mục sản phẩm (bán hàng) tổng hợp Trang danh mục sản phẩm (giới thiệu) tổng hợp Trang tổng hợp bảng giá Trang tổng hợp dự án tiêu biểu Trang giỏ hàng & checkout Trang thông tin tài khoản Trang danh mục blog tổng hợp Trang danh sách tin tuyển dụng Trang tĩnh custom
 • Các loại trang động:
Trang danh mục sản phẩm (bán hàng) Trang chi tiết sản phẩm (bán hàng) Trang danh mục sản phẩm (giới thiệu) Trang chi tiết sản phẩm (giới thiệu) Trang chi tiết dự án tiêu biểu Trang chi tiết bảng giá Trang danh mục blog Trang chi tiết blog Trang tùy chỉnh
 • Các chức năng dành cho Visitor (Khách xem website):
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng Đặt hàng Gửi thư liên hệ Comment Đánh giá Đăng ký & hủy đăng ký nhận thông báo Tạo tài khoản Đăng nhập (thông thường) Đăng nhập bằng facebook Xem thông tin tài khoản & lịch sử đặt hàng Thay đổi thông tin tài khoản

Phía quản trị CMS (Admin UI)

 • Phân hệ cơ bản: 
Bảng điều khiển Quản lý giao diện Nhóm phân hệ cài đặt Quản lý Trang tĩnh Quản lý trang tùy chỉnh Nhóm phân hệ kinh doanh bán hàng Nhóm phân hệ kinh doanh giới thiệu Quản lý blog Quản lý tin tuyển dụng Quản lý đơn đặt hàng Quản lý comment Quản lý đánh giá Quản lý file Quản lý Tag Quản lý Web Push Notification Quản lý User Quản lý lịch sử hoạt động Khôi phục dữ liệu Nhóm phân hệ hỗ trợ

Phía giao diện dành cho khách xem website (Visitor UI)

 • Các loại trang tĩnh:
Trang chủ Trang giới thiệu Trang liên hệ Trang danh mục sản phẩm (bán hàng) tổng hợp Trang danh mục sản phẩm (giới thiệu) tổng hợp Trang tổng hợp bảng giá Trang tổng hợp dự án tiêu biểu Trang giỏ hàng & checkout Trang thông tin tài khoản Trang danh mục blog tổng hợp Trang danh sách tin tuyển dụng Trang tĩnh custom
 • Các loại trang động:
Trang danh mục sản phẩm (bán hàng) Trang chi tiết sản phẩm (bán hàng) Trang danh mục sản phẩm (giới thiệu) Trang chi tiết sản phẩm (giới thiệu) Trang chi tiết dự án tiêu biểu Trang chi tiết bảng giá Trang danh mục blog Trang chi tiết blog Trang tùy chỉnh
 • Các chức năng dành cho Visitor (Khách xem website):
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng Đặt hàng Gửi thư liên hệ Comment Đánh giá Đăng ký & hủy đăng ký nhận thông báo Tạo tài khoản Đăng nhập (thông thường) Đăng nhập bằng facebook Xem thông tin tài khoản & lịch sử đặt hàng Thay đổi thông tin tài khoản

Phía quản trị CMS (Admin UI)

 • Phân hệ cơ bản: 
Bảng điều khiển Quản lý giao diện Nhóm phân hệ cài đặt Quản lý Trang tĩnh Quản lý trang tùy chỉnh Nhóm phân hệ kinh doanh bán hàng Nhóm phân hệ kinh doanh giới thiệu Quản lý blog Quản lý tin tuyển dụng Quản lý đơn đặt hàng Quản lý comment Quản lý đánh giá Quản lý file Quản lý Tag Quản lý Web Push Notification Quản lý User Quản lý lịch sử hoạt động Khôi phục dữ liệu Nhóm phân hệ hỗ trợ

Phía giao diện dành cho khách xem website (Visitor UI)

 • Các loại trang tĩnh:
Trang chủ Trang giới thiệu Trang liên hệ Trang danh mục sản phẩm (bán hàng) tổng hợp Trang danh mục sản phẩm (giới thiệu) tổng hợp Trang tổng hợp bảng giá Trang tổng hợp dự án tiêu biểu Trang giỏ hàng & checkout Trang thông tin tài khoản Trang danh mục blog tổng hợp Trang danh sách tin tuyển dụng Trang tĩnh custom
 • Các loại trang động:
Trang danh mục sản phẩm (bán hàng) Trang chi tiết sản phẩm (bán hàng) Trang danh mục sản phẩm (giới thiệu) Trang chi tiết sản phẩm (giới thiệu) Trang chi tiết dự án tiêu biểu Trang chi tiết bảng giá Trang danh mục blog Trang chi tiết blog Trang tùy chỉnh
 • Các chức năng dành cho Visitor (Khách xem website):
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng Đặt hàng Gửi thư liên hệ Comment Đánh giá Đăng ký & hủy đăng ký nhận thông báo Tạo tài khoản Đăng nhập (thông thường) Đăng nhập bằng facebook Xem thông tin tài khoản & lịch sử đặt hàng Thay đổi thông tin tài khoản

Phía quản trị CMS (Admin UI)

 • Phân hệ cơ bản: 
Bảng điều khiển Quản lý giao diện Nhóm phân hệ cài đặt Quản lý Trang tĩnh Quản lý trang tùy chỉnh Nhóm phân hệ kinh doanh bán hàng Nhóm phân hệ kinh doanh giới thiệu Quản lý blog Quản lý tin tuyển dụng Quản lý đơn đặt hàng Quản lý comment Quản lý đánh giá Quản lý file Quản lý Tag Quản lý Web Push Notification Quản lý User Quản lý lịch sử hoạt động Khôi phục dữ liệu Nhóm phân hệ hỗ trợ

Tổng lượt bình luận: - Tổng lượt trả lời:


Đã bình luận vào lúc

{{comment.content | PhoneAndEmailGuard}}

{{reply.content | PhoneAndEmailGuard}}

0 đánh giá
1
0 đánh giá
2
0 đánh giá
3
0 đánh giá
4
0 đánh giá
5
0 đánh giá
Chọn mức đánh giá của bạn:
Tên (*)
Số điện thoại (*)
Email (*)
Nội dung đánh giá của bạn
Có thể bạn quan tâm
WebExpress là gì?

Mục lục các bài viết chi tiết hướng dẫn sử dụng các chức năng website nền tảng WebExpress

Các phiên bản nâng cấp của nền tảng WebExpress

Thông tin về các tính năng mới và những thay đổi của các phiên bản nền tảng WebExpress.